wawametro-qr logo

Polityka Prywatności

Aplikacja wawmetro-qr nie zbiera żadnych danych osobowych użytkowników. Nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych informacji. Jej jedynym celem jest wyświetlanie danych w postaci kodów QR związanych z biletami do warszawskiego metra.

Dodatkowo, informujemy, że nasza aplikacja na Apple Watch nie wymaga połączenia internetowego do swojego działania, co gwarantuje zachowanie prywatności użytkowników.

Ostrzeżenie: Stanowczo potępiam jazdę “na gapę”, WOJKED nie odpowiada za nieprawidłowe skasowanie biletu. Zawsze upewnij się, że Twój bilet jest skasowany przed wejściem na peron.

2024 Wojked


Privacy Policy

The wawmetro-qr application does not collect any personal user data. It does not store or share any information. Its sole purpose is to display data in the form of QR codes related to tickets for the Warsaw metro.

Additionally, we would like to inform you that the wawmetro-qr application on your Apple Watch does not require any internet connection to function, ensuring the preservation of user privacy.

Warning: I strongly condemn fare evasion, and WOJKED is not responsible for incorrect ticket validation. Always ensure that your ticket is properly validated before entering the platform.

2024 Wojked